-Stadgar-

Stadgar För,
Föreningen Uppsala Hamregårdare

§1. Föreningens ändamål och syfte
Föreningen Uppsala Hamregårdare är en ideell förening vars ändamål är att vårda
Stiftelsen Hamregårdens Pojk- och Flickbys minne och arkiv samt att främja möten
mellan personer i Hornberga .


Föreningens ändamål är även att främja lägerverksamhet i enlighet med Stiftelsen
Hamregårdens Pojk- och Flickbys anda och stöd till personer eller organisationer för
detta ändamål.

Föreningens verksamhet skall präglas av den anda av ansvarstagande och skapande
som gällde för stiftelsen Hamregårdens pojk- och flickby i Orsa, vars stadgar bifogas.

§2. Medlemskap
Medlemskap i föreningen är öppet för deltagare i Stiftelsen Hamregårdens Pojk-och
Flickbys tidigare lägerverksamhet eller i föreningen Uppsala Hamregårdares
verksamhet eller verkar för dess ändamål samt har betalat medlemsavgiften.


Ansökan om medlemskap ska granskas och godkännas av föreningens styrelse.
Medlem som inte erlägger beslutad årsavgift kan av styrelsen uteslutas. Medlem som
motverkar föreningens ändamål eller allvarligt skadar dess anseende kan av årsmöte
uteslutas ur föreningen.

§3. Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie årsmöte hålles under januari eller februari månad, tidpunkt och plats för
mötet bestäms av styrelsen och skriftlig kallelse innehållande de ärenden som skall
behandlas ska utsändas senast fyra veckor före årsmötet.

Ordinarie årsmöte godkänner verksamhetsberättelse, beslutar om ansvarsfrihet för den
avgående styrelsen, väljer ny styrelseordförande, övriga styrelsemedlemmar, en
revisor samt beslutar om medlemsavgiften.

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, sekreterare och kassör samt upp till
fyra övriga ledamöter. Sekreterare och kassör utses vid ett konstituerande
styrelsemöte.

Mandatperioden för samtliga styrelseposter är två år och ordförandeposten står för
omval jämna kalenderår.

En majoritet av styrelseposterna kan aldrig bytas ut vid samma årsmöte.

Kallelse till eventuellt extra årsmöte utfärdas efter beslut av styrelsen eller när minst
hälften av medlemmarna så önskar.

Alla medlemmar har lika rösträtt på årsmötet

§4. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sträcker sig från den första januari till
den 31 december.

§5. Styrelsen
Styrelsen handhar och fattar beslut om föreningens löpande verksamhet.

Styrelsen utser firmatecknare.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet styrelsemedlemmar är
närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsemöte, sektionsmöte och årsmöte ska protokoll föras.
Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är
ense om beslutet.

§6. Stadgeändringar
Ändring av stadgar sker efter likalydande beslut på två efter varandra följande
årsmöten med minst en månads mellanrum.

§7. Beslut om upplösande av föreningen
Beslut om upplösande av föreningen fattas av två på varandra följande årsmöten med
minst sex månaders mellanrum.

Vid upplösande av föreningen skall föreningens kvarvarande tillgångar tillfalla ideell verksamhet som verkar i stiftelsen Hamregårdens Pojk- och Flickbys anda.

Stadgarna för Uppsala Hamregårdare kan laddas ner här
Stadgar för stiftelsen Hamregårdens pojk- och flickby kan laddas ner här

© 2024 . Drivs med WordPress. Tema av Viva Themes.