Medlemspolicy

Medlemspolicy för föreningen Uppsala Hamregårdare

Denna information omfattar alla de personuppgifter som du lämnar under ditt medlemskap.

Personuppgiftsansvarig

Föreningen Uppsala Hamregårdare är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig i samband med ditt medlemskap.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Uppsala Hamregårdare hämtar i första hand in personuppgifter direkt från dig. Det gäller namn, adress, e postadress, vilket ditt första år på läger var, vilken stad och vilket land du bor i samt om du i huvudsak varit på pojkläger eller flickläger.
Utöver detta har Uppsala Hamregårdare ingen intention att samla in mer uppgifter.

Gallring av Personuppgifter

Personuppgifterna behålls under hela tiden som ett medlemskap består. När ett medlemskap upphör sparas personuppgifterna så länge som krävs för att uppfylla de olika ändamål för vilka uppgifterna samlats in. Det kan handla om en övergångsperiod mellan medlemsåren för att kunna kontakta och påminna om en förnyelse av medlemskapet eller om du som medlem är engagerad i något av föreningens åtagande. Uppgifter om förtroendevalda, eller uppgifter som är av allmänt intresse och behöver sparas för att tex. dokumentera föreningens historia kan i undantagsfall sparas längre. 

Varför samlar vi in personuppgifterna?

Uppsala Hamregårdare behöver behandla dina personuppgifter för att fullgöra de förpliktelser som föreningen har gentemot dig som medlem för att kunna administrera medlemskapet, men även för att kunna ge dig information kring föreningens verksamhet. Vidare har vi valt de specifika uppgifter för att kunna rikta information och/eller verksamheten mot utvalda grupper av medlemmar samt för att kunna föra statistik över vilka som väljer att bli medlemmar i föreningen.

Dina Rättigheter

Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter. Vid upprepade eller ogrundade förfrågningar om registerutdrag eller rättning av detsamma, har vi rätt att antingen ta ut en administrativ avgift. eller att avstå från att tillmötesgå begäran. En ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse ska innehålla personnummer och namn samt vara egenhändigt underskriven av den registrerade. Registerutdraget skickas endast till den registrerades folkbokföringsadress.

  • Du kan begära att dina personuppgifter rättas.
  • Du har rätt att invända mot behandlingen.
  • Du kan också i vissa fall begära att dina personuppgifter raderas, begränsas eller blockeras
  • Du har rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter, det innebär att dina uppgifter ska kunna överföras till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Du kan också lämna klagomål om Uppsala Hamregårdares hantering av dina personuppgifter direkt till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)
  • Det kan dock finnas begränsningar i lag som påverkar dina rättigheter ovan.

Ändringar

Uppsala Hamregårdare förbehåller sig rätten att ändra denna policy, bl.a. med anledning av ändringar i gällande dataskyddslagstiftning. Ändringar kommer att publiceras på www.hamregarden.se

E-post: info@hamregarden.se

© 2024 . Drivs med WordPress. Tema av Viva Themes.